HÅLLBAR ARBETSDAG FÖR ALLA

Hållbarhet är ett brett begrepp. För de allra flesta handlar det nog om miljön runt omkring oss,
det vill säga vår planet och den natur och de resurser som finns här. För oss på Götessons är
just tillståndet för vår planet en viktig orsak till att vi arbetar mot en mer hållbar verksamhet –
utan naturens förtjänst går det inte att bedriva någon verksamhet. Men hållbarhet för oss är mer än så.
Själva grundorsaken till att Götessons finns är för att skapa bättre och mer hållbara arbetsplatser,
där människor ska må bra och kunna prestera under hela sin arbetsdag.

Det här är en förklaring av vad hållbarhet innebär för oss och vad det får för konsekvenser för dem
som vi arbetar med. Tillsammans kan vi dra vårt strå till stacken för en bättre värld och samtidigt
driva mer hållbara affärer.

HÅLLBARHET BÖRJAR INIFRÅN

Arbetet mot en mer hållbar verksamhet drivs inte av en person. Precis som det krävs en organisation
och ett stort internt engagemang för att lyckas med personalfrågor eller nå visioner kopplade till resultat
så gäller detsamma för hållbarhet. För att lyckas med att skapa ett hållbarhetsarbete som genomsyrar
allt vi gör och som kan fungera som ett gott exempel utåt måste arbetet börja inifrån.

ALLA INKLUDERADE FÖR ATT LYCKAS

På Götessons strävar vi efter att i stort som smått inkludera hela företaget och ta del av den kunskap och de idéer som varje enskild medarbetare sitter på. På så sätt säkerställer vi också att de insatser och förbättringar som görs andas Götessons fullt ut och ökar chanserna till att de verkligen implementeras i vardagen. Med veckovisa förbättringsmöten på varje avdelning och en tydlig struktur för hur förslagen tas vidare ser vi till att alla medarbetare inkluderas och att samtliga förslag följs upp.

Götessons upplever en ökad kravställning inom hållbarhet både utifrån och inifrån – vilket leder till ökat fokus på företagets hållbarhetsarbete. Hållbarhetsutbildning genomförs för all personal. Ledningsgruppen fokuserar ännu mer på dessa frågor och det stora målet är att området ska genomsyra alla företagets avdelningar. Framgent kommer ännu mer fokus läggas på produktutveckling och inköp, där vi som företag har störst påverkansmöjligheter att minska vår miljöbelastning och ha en hållbar leverantörskedja.